اصطاحات انگلیسی

دسامبر22

در این مطلب شما با اصطلاحات کاربردی در مورد مکالمه انگلیسی در هتل آشنا خواهید شد.

این تمرین ها باعث میشه به تسلط بسیار خوبی در این زمینه دست پیدا کنید تا در زمانی که در موقعیت مشابه قرار گرفتید ، بدون هیچ گونه استرسی یک مکالمه انگلیسی در هتل را به خوبی مدیریت کنید

ادامه مطلب