جنگل اولنگ

دسامبر24

جنگل اولنگ، یکی از زیباترین جنگل هاي ایران است که در 50 کیلومتري شمال شاهرود قرار دارد به دلیل

خطه اي که در آن واقع شده است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، جنگل اولنگ را می توان بهشتی در دل

شاهرود دانست.

جنگل اولنگ یکی از این جنگل هاي زیبا است که مهجور مانده است و کمتر کسی حتی از وجود چنین

جاذبه طبیعی در شاهرود خبر دارد.

جنگل اولنگ در 50 کیلومتري شمال شاهرود، در امتداد جنگل هاي ابر و قطري واقع شده است. این جنگل

از شمال به جنگل هاي استان گلستان، از شرق، غرب و جنوب به ارتفاعات حوضه ي آبریز شهرستان

شاهرود محدود می شود. ارتفاع زمین هاي این منطقه، حدود 3100 تا 3200 متر از سطح دریا است و درواقع

بر روي یال هاي جداکننده ي دو حوضه ي آبریز شمالی و جنوبی رشته کوه البرز شرقی، در منطقه ي خلیج

شاهرود قرار دارد.

عکاس :مصطفی نعمیمی