خارتوران

خارتوران
دسامبر24

خارتوران شاهرود با وسعتی بالغ بر 1.4 میلیون هکتار بزرگترین ذخیره گاه زیست کره ایران و دومین منطقه

بیوسفر جهان مهمترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی محسوب می شود. کارشناسان جمعیت یوزهاي آسیایی

دنیا را حدود 60 قلاده ذکر می کنند که همه آن ها در ایران و بخص اعظمی در خارتوران شاهرود حضور

دارند اما آمارها نشان می دهد 25 درصد از این تعداد طی 13 سال اخیر تنها در تصادفات جاده اي (محور

تهران-مشهد) تلف شده اند. بی تردید ذخیره گاه زیست کره خارتوران شاهرود مهمترین زیستگاه این جانور در

خطر انقراض است و از همین رو حفاظت از آن همواره از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده است.