دریاچه نمک

کویر حاج علی قلی
دسامبر24

کویر حاج علی قلی در استان سمنان واقع است. کویر حاج علی قلی با 2391 کیلومتر مربع مساحت , در جنوب شرقی شهر دامغان قرار

دارد . این کویر از جنوب به کوه هاي دولت دیار , کوه خرس و کوه ترکمن گدر از جنوب غربی به کوه هاي کوه پنج و کوه سرخ , از غرب

به دهستان فرات از شمال به کویر دامغان و از شرق به کوه اهوند محدود می شود . شیب عمومی این کویر به سمت جنوب غربی است و

بین 1050 تا 1094 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

ادامه مطلب