دشت شقایق

دسامبر24

یکی از جاذبه هاي طبیعی و فصلی شهرستان میامی وجود دشت شقایق ها در منطقه کالپوش از توابع شهرستان میامی است که در

اردیبهشت ماه رخ می نماید .جلوه اي بهشت گونه از طبیعت سرخ و اتشین مملو از شقایق ها که چشم هر بیننده اي را محصور می کند.

دشت شقایق هاي کالپوش در 160 کیلومتري شمال شهرستان میامی واقع است مسیر آن به گونه اي است که پس از طی مسیر سمنان

به سمت مشهد با رسیدن به شهرستان میامی به سمت شمال تغییر مسیر داده و در نهایت به منطقه کالپوش منتهی می گردد.