رضا آباد

کویر رضا آباد
دسامبر24

رضا آباد شاهرود، روستایی است در شمال منطقه پارك وحش خارتوران و از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود، در 250 کیلومتري

جنوب غربی شاهرود و 123 کیلومتري جنوب بیارجمند واقع شده است.مهم ترین جاذبه گردشگري این منطقه تپه هاي ماسه اي به

اشکال مختلف، سیاه چادر عشایري و نقوش بافته هاي زنان ایل است.