شاهرود

دسامبر24

یکی از جاذبه هاي طبیعی و فصلی شهرستان میامی وجود دشت شقایق ها در منطقه کالپوش از توابع شهرستان میامی است که در

اردیبهشت ماه رخ می نماید .جلوه اي بهشت گونه از طبیعت سرخ و اتشین مملو از شقایق ها که چشم هر بیننده اي را محصور می کند.

دشت شقایق هاي کالپوش در 160 کیلومتري شمال شهرستان میامی واقع است مسیر آن به گونه اي است که پس از طی مسیر سمنان

به سمت مشهد با رسیدن به شهرستان میامی به سمت شمال تغییر مسیر داده و در نهایت به منطقه کالپوش منتهی می گردد.

توسکستان
دسامبر24

جنگل توسکستان گرگان که نام خود را از روستاي توسکستان وام گرفته، یکی از زیباترین جاده هاي جنگلی

ایران را احاطه کرده و جاذبه هایی همچون گرمابدشت و آبشار توسکستان را در خود جاي داده است.

تقریبا 13 کیلومتر بعد از گرگان جاده اي به سمت جنوب منشعب می شود که به خاطر اولین روستاي این

جاده توسکستان یا توسکاستان نام گرفته، جاده اي به طول 30 کیلومتر که درراه از چندین روستا تماشایی و

ییلاقی می گذرد.

دسامبر24

جنگل اولنگ، یکی از زیباترین جنگل هاي ایران است که در 50 کیلومتري شمال شاهرود قرار دارد به دلیل

خطه اي که در آن واقع شده است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، جنگل اولنگ را می توان بهشتی در دل

شاهرود دانست.

جنگل اولنگ یکی از این جنگل هاي زیبا است که مهجور مانده است و کمتر کسی حتی از وجود چنین

جاذبه طبیعی در شاهرود خبر دارد.

جنگل اولنگ در 50 کیلومتري شمال شاهرود، در امتداد جنگل هاي ابر و قطري واقع شده است. این جنگل

از شمال به جنگل هاي استان گلستان، از شرق، غرب و جنوب به ارتفاعات حوضه ي آبریز شهرستان

شاهرود محدود می شود. ارتفاع زمین هاي این منطقه، حدود 3100 تا 3200 متر از سطح دریا است و درواقع

بر روي یال هاي جداکننده ي دو حوضه ي آبریز شمالی و جنوبی رشته کوه البرز شرقی، در منطقه ي خلیج

شاهرود قرار دارد.

عکاس :مصطفی نعمیمی