معرفی

بسطام
دسامبر24

جاذبه هاي تاریخی

جاذبه هاي تاریخی بسطام ناشی از قدمت 8000 سال آن است. تاریخ این شهر قبل از ورود اسلام به ایران

بود، این شهر را « بسطام نام » مشخص نیست. بنابر یک روایت حاکم خراسان در زمان خسروپرویز که نام وي

بنا گذاشته است. با توجه به این روایت این شهر را باید شهرهاي تأسیس شده در دوران شاپور دوم ساسانی

دانست. در دوره عباسیان، این شهر دومین شهر ایالت قومس و تالی دامغان بود و پس از حمله مغول رو به

انحطاط رفت.

ادامه مطلب